شرکت پرتو خازن / اطلاعات فنی / دیتا شیت / خازن های فشار ضعیف (LV)