بانک خازنی
بانک خازنی
مشخصات طرح بانک خازنی 20 مگاوار 63 کیلوولت می باشد که مستقیما روی فیدر 63 کیلوولت در پست 230/63 کیلوولت برق تهران نصب گردیده است.
: پایان یافته
1402/03/10