شرکت پرتو خازن / سرویس و خدمات

خدمات  آنالیز کیفیت توان و  ارائه راهکار افزایش کیفیت توان

خدمات آموزشی برای اصلاح ضریب قدرت 

انجام تست های  خازن های فشار ضعیف و فشار متوسط  مطابق با استانداردهای  IEC60831 - IEC60931 - IEC60871 برای متقاضیان آزمون از قبیل گمرک، موسسه استاندارد و ...