خازن گذاری
خازن گذاری
مشخصات طرح بانک خازنی 3.2 مگاوار 7.2 کیلوولت می باشد که بصورت تابلویی برای شرکت فولاد قائنات نصب گردیده است.
: پایان یافته
1402/03/10