شرکت پرتو خازن / اطلاعات فنی / تایپ تست / خازن های فشار متوسط (MV)